Van Rompuy ontvouwt roadmap uit eurocrisis

Raadspresident Herman van Rompuy heeft voor de EU top van eind juni een nota ingediend bij de regeringsleiders van Europa, die als uitgangspunt dient om de EU uit de eurocrisis te halen.

Van Rompuy schetst in de nota een uitweg uit de eurocrisis die op de korte en lange termijn de euro zal beschermen. Hij stelde deze op samen met de top van de Europese elite; Commissie-voorzitter José Manuel Barroso, eurogroepvoorzitter Jean-Claude Juncker en ECB-president Mario Draghi.

In Die Welt zei Van Rompuy dit weekeinde dat hij gedurende de crisis steeds woedender werd toen hij zich  realiseerde dat Europa zich met een euro avontuur heeft ingelaten zonder toereikende instrumenten en zonder een gemeenschappelijke politiek. [..] Tijdens de financiële crisis bleek de euro ineens naakt te zijn.

In de nota Towards a Genuine Economic and Monetary Union legt van Rompuy een voorstel op tafel om de euro aan te kleden. De Europese Monetaire Unie moet in zijn visie versterkt worden met een Europese Economische Unie. Deze economische unie heeft als taak om een stabiele architectuur van financiële, fiscale en economische structuur te scheppen, die economische groei en banen oplevert.

Zijn visie steunt op vier bouwstenen. Deze moeten de komende half jaar uitgewerkt worden. De financiële markten en verwachten dat de Europese Raad tijdens de top van 28 en 29 juni een eerste stap zet op de weg naar een onwankelbare euro. Een eurodie een stabiele factor vormt voor de eigen burgers en de wereldeconomie in zijn geheel.

De Vier Bouwstenen
Een geïntegreerd financieel raamwerk

De eerste bouwsteen is volgens van Rompuy Europese toezicht op banken. Door de eenheidsmunt zijn de financiële afhankelijkheden in het euro- gebied zo groot geworden dat de kans op het overslaan van een crisis groot is. Om dit tegen te gaan moet er een enkele instantie komen die op Europees niveau toezicht houdt op banken. Daarnaast is het ook niet meer mogelijk voor staten om de banktegoeden voor de eigen bevolking te garanderen. Daarom moet er een Europees bankgarantie stelsel komen, die bij een bank failliet zorgt voor een adequate garantie van tegoeden voor rekeninghouders.

Een geïntegreerd budgetair raamwerk

De tweede bouwsteen is de noodzaak om afspraken te maken over de grens van toelaatbare begrotingstekorten en het schuldenniveau van staten. Mocht een staat meer uitgeven dan afgesproken, dan moet er toestemming komen van het Europese niveau. Bij overschrijding kan Europa vervolgens schrappen in de begroting.

Op termijn kan het uitgeven van euro obligaties in enige vorm overwogen worden, alleen als een stevig raamwerk van begrotingsdiscipline en concurrentiekracht functioneert. Zo kan het afschuiven van financiële verantwoordelijkheden vermeden worden.

Uiteindelijk betekent een volledige fiscale unie dat op Europees niveau meer mogelijkheden zijn om economische wederzijdse afhankelijkheden te besturen. Daarbij hoort ook de vorming van een ministerie van financiën, een centrale begroting, waarbij de afstemming met nationale begrotingen goed moeten worden gedefinieerd.

Een geïntegreerd economisch beleidsraamwerk

De derde bouwsteen is een grotere economische beleidscoördinatie, met als doel het stimuleren van sterke en houdbare economische groei en werkgelegenheid, waarbij tegelijkertijd sociale samenhang bevorderd wordt.

Met name moet voorkomen worden dat nationale staten onhoudbaar beleid voeren die de stabiliteit van de euro in gevaar brengen.

Versterken van de democratische legitimiteit en verantwoordelijkheid

Van Rompuy constateert dat de kern van de parlementaire democratie is, het recht om te besluiten over de nationale begroting. Als deze besluitvorming voor een deel verschoven wordt naar het Europees niveau, zullen er op dat niveau ook sterke controle en legitimiteits-structuren moeten komen. Daarom zal de rol van het Europees Parlement en de nationale parlementen een centrale rol moeten krijgen bij deze besluitvorming.

Tenslotte stelt Van Rompuy voor om deze bouwstenen verder uit te werken en  in december van dit jaar een uitgewerkte  road- map met een helder tijdspad voor te leggen aan de Europese Raad.

Towards a Genuine Economic and Monetary Union | Nota van Raadspresident Van Rompuy

Daan Diederiks

Verwante artikelen
Internet bronnen

No comments yet.

Leave a Reply